TALKING GALLERIES

Home/Talking Galleries

During the twenty years that Llucià Homs worked as a gallerist, he missed a discussion and educational space of the profession in the complex world of the art market. This drove him to found in 2011 TALKING GALLERIES, an international symposium aimed at creating the necessary environment for reflecting on the current debates of gallerism at an international level. After years dedicated to public management, 2017 is the year of his return to this project. He directs the symposium convinced that it is an essential tool which the profession needs, with the intention of internationalising it and, as time goes by, expand it by creating an educational programme for new generations of gallerists.
View TALKING GALLERIES Website
*
Durant els vint anys que Llucià Homs va fer de galerista va trobar a faltar un espai de discussió i formació de la professió en el complex món del mercat de l’art. Això el va portar a fundar el 2011 TALKING GALLERIES, un simposi internacional que té la vocació de reflexionar sobre els grans debats actuals del galerisme a nivell internacional. Després dels anys dedicats a la gestió pública, aquest 2017 ha reprès la direcció del simposi amb el convenciment que és una eina essencial que el sector necessita, la voluntat d’internacionalitzar-lo i amb els dies, convertir-lo en un projecte també de formació de les noves generacions.
Accedir a TALKING GALLERIES Website
*
Durante los veinte años en que Llucià Homs hizo de galerista encontró a faltar un espacio de discusión y formación de la profesión en el complejo mundo del mercado del arte. Esto le llevó a fundar en 2011 TALKING GALLERIES, un simposio internacional que tiene la vocación de reflexionar sobre los grandes debates actuales del galerismo a nivel internacional. Después de los años dedicados a la gestión pública, este 2017 ha retomado la dirección del simposio con el convencimiento que es una herramienta esencial que el sector necesita, la voluntad de internacionalizarlo y con los días, convertirlo en un proyecto también de formación de las nuevas generaciones.
Acceder a TALKING GALLERIES Website