FUNDACIÓN SALVAT

Since the summer of 2019 he has been the Director of the Salvat Foundation, the non-for-profit organization of the Salvat Pharmaceutical Group. The mission of the Foundation is to promote and develop scientific research in pharmaceutical technology, contribute to the promotion of culture through musical and artistic patronage, and help other organisations that support people and groups in vulnerable situations.

Des de l’estiu de 2019 exerceix les funcions de director de la Fundació Salvat, l’obra social del Grup Farmacèutic Salvat. La Fundació té com a missió promoure i desenvolupar la investigació científica en tecnologia farmacèutica, contribuir a impulsar la cultura a través del mecenatge musical i artístic, així com ajudar a altres entitats amb una decidida vocació assistencial cap a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Desde verano de 2019 ejerce las funciones de director de la Fundación Salvat, la obra social del Grupo Farmacéutico Salvat. La Fundación tiene como misión promover y desarrollar la investigación científica en tecnología farmacéutica, contribuir al impulso de la cultura a través del mecenazgo musical y artístico, así como ayudar a otras entidades con decidida vacación asistencial hacia personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.