CULTURAL CONSULTANT

Llucià Homs has always felt a passion for culture, especially for how it is generated, conceived and managed. He is a cultural consultant in public and private projects both within and outside Spain, after having managed a long list of projects both as a businessman and as a public administrator when he was Director of the Institute of Culture of the Barcelona City Council.  His approach to cultural consultancy is a result of his own way of understanding cultural management, which combines entrepreneurship and respect for its social objective.

Llucià Homs sempre ha sentit passió per la cultura, molt especialment per com aquesta es genera, es conceptua i interactua amb el mercat. Fruit d’una manera personal d’entendre la gestió cultural, a cavall entre el respecte al seu objecte social i la mirada empresarial, exerceix de consultor cultural en projectes públics i privats dins i fora de l’Estat espanyol, després d’haver gestionat una llarga llista d’iniciatives com a empresari i com a gestor públic, quan va ser Director a l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.

Llucià Homs siempre ha sentido pasión por la cultura, muy especialmente por como esta se genera, se conceptúa e interactúa con el mercado. Fruto de una manera personal de entender la gestión cultural, a caballo entre el respeto a su objeto social y la mirada empresarial, ejerce de consultor cultural en proyectos públicos y privados dentro y fuera del Estado Español, después de haber gestionado una larga lista de iniciativas como empresario y como gestor público, cuando fue Director en el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona.