LOOP VIDEOART

The LOOP fair began in 2003 in Barcelona with the desire to generate a space that would house galleries that defended video art works. Over the years it has developed into an open platform that has become an international meeting point specialising in video art and artist film. Together with its partners Emilio Álvarez and Carlos Durán, the event has ended up integrating, in addition to the LOOP fair, a city festival and the LOOP Talks. The latter serves as the reference point of interaction between the different specialised artistic professionals.

SCREEN PROJECTS, the cultural agency organising LOOP, has carried out a long list of projects and exhibitions in collaboration with leading international agents, which have materialised in different formats and locations: from curated projects, viewings or conferences, to travelling exhibitions related to video art, its collection or its fusion with other disciplines such as music. This international expansion has taken place in cities such as Berlin, Madrid, Paris, London, São Paulo, New York or Shanghai, to name a few.

La fira LOOP va començar el 2003 a Barcelona amb la voluntat de generar un espai que donés cabuda a les galeries que defensaven obres de videoart. Amb l’esdevenir dels anys ha esdevingut una plataforma oberta que s’ha convertit en un punt de trobada internacional especialitzat en videoart i artist film. Juntament amb els seus socis Emilio Álvarez i Carlos Durán, l’esdeveniment ha acabat integrant a més de la fira LOOP, un festival de ciutat i els LOOP Talks, on es genera l’àmbit d’interacció de referència entre els diferents professionals artístics especialitzats.

Amb SCREEN PROJECTS, l’agència cultural organitzadora de LOOP, s’han realitzat una llarga llista de projectes i exposicions en col·laboració amb agents líders internacionals que s’han materialitzat en diferents formats i localitzacions; des de projectes comissariats, visionats o conferències, fins a exposicions itinerants en relació amb el videoart, el seu col·leccionisme o la seva fusió amb altres disciplines com ara la música. Aquesta expansió internacional s’ha gestat en ciutats com Berlín, Madrid, París, Londres, São Paulo, Nova York o Shanghai, per citar-ne només unes quantes.

La feria LOOP empezó el 2003 en Barcelona con la voluntad de generar un espacio que albergase galerías que defendían obras de videoarte. Con el paso de los años ha devenido una plataforma que se ha convertido en un punto de encuentro internacional especializado en videoarte y artist film. Juntamente con sus socios Emilio Álvarez y Carlos Durán, el evento ha acabado integrando, además de la feria LOOP, un festival de ciudad y los LOOP Talks, donde se genera el ámbito de interacción de referencia entre los diferentes profesionales artísticos especializados.

Con SCREEN PROJECTS, la agencia cultural organizadora de LOOP, se han realizado una larga lista de proyectos y exposiciones en colaboración con agentes líderes internacionales que se han materializado en diferentes formatos y localizaciones; desde proyectos comisariados, visionados o conferencia, hasta exposiciones itinerantes en relación con el videoarte, su coleccionismo o su fusión con otras disciplinas como la música. Esta expansión internacional se ha desarrollado en ciudades como Berlín, Madrid, París, Londres, São Paulo, Nova York o Shanghái, por citar sólo unas pocas.