HÄNSEL* I GRETEL*

Llucià Homs’ personal blog began with the intention of creating a space where one could express its ideas about the cultural ecosystem, of Barcelona and London specifically, incorporating external views from key professionals that could help to understand its complexity and tendencies. As time went by, and with Felix Riera as a partner, the blog idea lead into a cultural project in itself: HÄNSEL* i GRETEL*, a digital and paper cultural publication open to the most representative voices of culture and the creativity of the city of Barcelona, where they can express, from a critical, diverse and propositional point of view, a new cultural city. A new cultural city which is under development.

El bloc personal de Llucià Homs va començar amb la idea de reflexionar sobre l’ecosistema cultural de la ciutat, concretament de Barcelona i Londres, incorporant mirades externes de professionals claus que ajudessin a desxifrar la seva complexitat i les seves tendències. Amb el dies, i amb el Fèlix Riera de soci, el bloc va desembocar en un projecte editorial en sí mateix: HÄNSEL* i GRETEL*, una publicació cultural en format digital i paper oberta a les veus més representatives de la cultura i la creativitat de la ciutat de Barcelona, on es poden expressar, des de la crítica, la divergència i la proposta, sobre un nova ciutat cultural. Una nova ciutat cultural que s’està construint i projectant.

El blog personal de Llucià Homs comenzó con la idea de reflexionar sobre el ecosistema cultural de la ciudad, concretamente de Barcelona y Londres, incorporando miradas externas de profesionales clave que ayudasen a descifrar su complejidad y sus tendencias. Con los días, y con Fèlix Riera de socio, el blog desembocó en un proyecto cultural en sí mismo: HÄNSEL* i GRETEL*, una publicación cultural en formato digital y papel abierta a las voces más representativas de la cultura y la creatividad de la ciudad de Barcelona, donde se puedan expresar, desde la crítica, la divergencia y la propuesta, sobre una nueva ciudad cultural. Una nueva ciudad cultural que se está construyendo y proyectando.